EGE ÜNİVERSİTESİ

Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarihçe

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ


Bölümün Kuruluşu ve Tarihçesi

Tarım Ekonomisi Bölümü, Ege Bölgesi tarımını ekonomik açıdan daha da geliştirmek üzere, Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi bünyesinde, Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak, 1977 yılında kurulmuştur. Esas işlevi araştırma, eğitim ve yayım olan  Tarım Ekonomisi Bölümü, mikro ve makro düzeyde tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına yeni ve uygulanabilir çözümler üretecek araştırmalar yapma ve araştırmalardan elde ettiği sonuçları ilgili alanlara yayma görevlerini üstlenmektedir.

 
Tarım Ekonomisi Bölümünün Misyonu

-  Çağın ve iş yaşamının koşullarına uygun Ziraat Mühendisleri yetiştirmek,

- Ülke, bölge ve bilime katkı sağlayacak araştırma faaliyetleri yapmak,

- Topluma, özellikle kırsal kesime yayım çalışmaları yoluyla bilgi aktarmak.

 

Tarım Ekonomisi Bölümünün Vizyonu

- Disiplinlerarası çalışmaya yatkın,

- Araştırmacı niteliği yüksek,

- Yenilikçi ve yaratıcı,

- Ülke tarım politikasının oluşturulmasında etkili,

- Toplumsal gelişme sürecine katkıda bulunan,

- Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı olabilecek mühendisler yetiştirmektir.

 

Tarım Ekonomisi Bölümü;

-Tarım İşletmeciliği

-Tarım Politikası ve Yayım olmak üzere iki Anabilim Dalına sahiptir.

 

Bölüm Çalışma Alanları

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı

v  İşletmelerde verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi,

v  Optimum işletme planlarının hazırlanması,

v  Ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi,

v  Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,

v  Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması,

v  Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarımsal sigorta, vd.) geliştirilmesi,

v  Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve buna ilişkin yöntemlerin geliştirilmesi,

v  Tarımsal değer takdiri yöntemlerinin geliştirilmesi,

v  Tarım ekonomisi faaliyet alanına giren konularda bilgisayar programlarının geliştirilmesi

 

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı

v  Mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi,

v  Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması,

v  Tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması,

v  Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi,

v  Son tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi,

v  Çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesi.