Çerez Örnek
canlı destek

Ana Bilim Dalları

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Hakkında
 
Mikro ve makro tarım politikalarına ilişkin temel hedeflerin belirlenmesi,
 
Uygulanmakta olan tarım politikalarının etkinliğinin saptanması ve geleceğe dönük önerilerde bulunulması,
 
Tarımsal ürünlerin arz ve talebine ilişkin geleceğe dönük projeksiyonlar hazırlanması,
 
Tarımsal ve kırsal kalkınma projelerinin geliştirilmesi,
 
Yeni/Güncel tarım tekniklerinin üreticilere ulaştırılması için tarımsal yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi,
 
Çiftçi ve yayımcıların eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası kurs programlarının düzenlenmesi,
 
Kırsal kesimde saptanan sorunlara yönelik araştırmaların yapılarak sonuçlarının çiftçilere iletilmesi,
 
Üreticilere kredi-finansman konusunda önerilerde bulunulması,
 
Tarım-çevre politikalarına yönelik araştırmaların yapılması ve önerilerin geliştirilmesi,
 
İklim değişikliğine uyuma yönelik tarım politikalarının geliştirilmesi.
 
 
 
Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı Hakkında
 
İşletmelerde verimlilik artışını sağlayıcı uygulamaların belirlenmesi,
 
Optimum işletme planlarının hazırlanması,
 
Ekolojik çevreye uygun işletme modellerinin geliştirilmesi,
 
Tarımsal pazarlama araştırmaları yapılması,
 
Çiftçi örgütlenmesi (kooperatif, birlik, vb.) konularında uzmanlık ve öncülük yapılması,
 
Risk ve belirsizliklere karşı stratejilerin (tarım sigortaları vd.) geliştirilmesi,
 
Tarım ürünleri maliyetlerinin belirlenmesi ve bu konuda  kullanılan yöntemlerin geliştirilmesi,
 
Tarımsal değerleme yöntemlerinin geliştirilmesi,
 
Tarımsal taşınmazların planlanması ve geliştirilmesine yönelik verilerin derlenmesi,
 
Tarımsal yatırımlar konusunda girişimcilerin yönlendirilmesi,
 
Yatırım projelerinin analizi ve değerlendirmesinin yapılması, 
 
Tarım ve gıda ürünleri konusunda tüketici davranışları analizinin yapılması.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ