canlı destek

Program Çıktıları

Tarım Ekonomisi Bölümü Program Çıktıları

1             Matematik, fen bilimleri ve Ziraat Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2             Tarımın ekonomik nitelikli sorunlarını algılayabilme, mikro ve makro düzeyde veri toplama, analiz etme, yorumlama, projeye dayalı çözümler üretebilme.

3             Ziraat Mühendisliği alanındaki karmaşık problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

4             Ziraat Mühendisliği alanıyla ilgili karmaşık bir sistemi, süreci, kaynakların etkin kullanımı, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, verimlilik, etik, sağlık, gıda güvencesi gibi gerçekçi kısıtlar ve koşullar gözetilerek, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

5             Ziraat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

6             Ziraat mühendisliği alanında karşılaşılan karmaşık problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

7             Ulusal ve uluslararası tarımsal piyasaları izleyebilme, piyasa aktörlerinin davranışlarını anlayabilme, ekonomik ve politik gelişmelerin tarım sektörü üzerine yapabileceği etkileri tahmin etme ve yorumlama becerisi.

8             Tarımda ve tarıma dayalı sanayide kullanılan kaynakların teknik ve ekonomik analizini yaparak, ileriye yönelik doğru kararlar alabilme ve kaynak kullanımı ile verimlilik ilişkisini çevre, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleriyle bütünleştirebilme becerisi.

9             Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

10           Alanında etkin rapor yazma ve yazılı olan raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılabilir talimat alma ve verme becerisi.

11           Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

12           Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

13           Ziraat mühendisliği alanıyla ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

14          Ziraat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ